Pracujeme pre zdravie

Dokumenty

10. apríla 2017

Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Kancelária WHO na Slovensku podporila 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu – výročnú konferenciu úradov verejného zdravotníctva o zdravotnej výchove. Konala sa 23. – 24. jún 2016 v Novom Smokovci.

 

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z VEDECKEJ KONFERENCIE je možné získať na ÚVZ SR u PhDr. Viktórie Jakubkovej

15. júla 2016

Importance of Vaccination

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

15. júla 2016

Význam očkovania

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

24. apríla 2016

Desatoro zdravého taniera v slovenčine a angličtine

 

8. marca 2016

Terminológia verejného zdravotníctva I.

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Terminológia verejného zdravotníctva I.

Dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia, ktorá obsahuje vybrané definície z oblasti verejného zdravotníctva, je určená predovšetkým pracovníkom verejného zdravotníctva, ale aj študentom medicíny, ošetrovateľstva a ďalším záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac z oblasti epidemiológie, hygieny životného prostredia, hygieny detí a mládeže, výživy, vakcinológie, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ako aj ochrany a podpory zdravia či jeho ochrany pred žiarením.

Zostavovateľmi publikácie sú Prof. MUDr. Cyril Klement z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica a Roman F. N. Mezencev z Georgia Institute of Technology v USA spolu s 27 ďalšími odborníkmi z Českej a Slovenskej republiky. Vydanie bolo finančne podporené z prostriedkov WHO v rámci Dohody o spolupráci medzi Slovenskom a WHO na roky 2014-15.

Žiadosti o publikáciu adresujte na Prof. MUDr. Cyrila Klementa, Cyril.klement@vzbb.sk

16. októbra 2015

Prevencia chrípky v slovenskom a rómskom jazyku

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

20. februára 2015

Lepšie zdravie pre ľudí so zdravotným postihnutím – plagát

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

3. septembra 2014

Viedenská deklarácia

Slovenské preklady publikácií WHO

3. mája 2014

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie a je v celosvetovom meradle považované za jeden z hlavných rizikových faktorov poškodení zdravia a chorobných stavov. Svetová zdravotnícka organizácia venuje už viac než dvadsať rokov zvýšenú pozornosť znižovaniu škôd spôsobených alkoholom. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je priemerne vyššia konzumácia alkoholu v krajinách ako Česká republika, Maďarsko, Estónsko, Litva, Ukrajina, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Poľsko ako v zostatku Európy. V tomto regióne 40 % prípadov poškodenia zdravia a predčasných úmrtí je zapríčinených rizikovými faktormi, ktorým by sa dalo predísť, ako sú fajčenie, alkohol a dopravné nehody, ktoré sú tiež často zapríčinené alkoholom.

3. januára 2014

Zdravotné postihnutie a chronické neprenosné ochorenia v medzinárodnom a národnom kontexte

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

V máji 2014 prijalo Svetové zdravotnícke zhromaždenie (najvyšší orgán 193 členských štátov WHO) Akčný plán „Lepší život pre osoby so zdravotným postihnutím 2014 – 2021“ (Action Plan “Better health for persons with disabilities 2014-2021“1). Dokument predstavuje ďalšiu konkretizáciu postupov a praktických krokov na zlepšenie kvality života jednej miliardy osôb so zdravotným postihnutím vo svete, to znamená 15% súčasnej svetovej populácie. Jej počet sa v budúcnosti bude zvyšovať najmä kvôli narastajúcej proporcii seniorov, z ktorých väčšina má nejakú formu chronického ochorenia obmedzujúceho ich zdravotný a sociálny komfort, alebo, ako sa v modernej terminológii hovorí, ich well-being.

3. decembra 2013

Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika – Terminológia, koncepty a diagnostika

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Za posledné dve desaťročia sa stále viac pozornosti venuje otázke zneužívania a týrania starších vo výskume, v politike aj v praxi. Správa, ktorú vydal Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO / Europe) v júni 2011, odhalila, že každý rok 2,7% (štyri milióny) všetkých ľudí vo veku 60 rokov a viac má skúsenosť s fyzickým týraním a zneužívaním, 19,4% (29 miliónov) zažíva duševné týranie a zneužívanie, 3,8% (šesť miliónov) zažíva finančné zneužívanie a 0,7% (jeden milión) sexuálne zneužívanie.

3. novembra 2013

Násilie na deťoch so zdravotným postihnutím – odporúčania pre verejné politiky založené na výskumnej evidencii

Publikácia vydaná v rámci spolupráce WHO a MZ SR

Európska správa o prevencii zlého zaobchádzania s deťmi, ktorú vydal Regionálny úrad WHO pre Európu (WHO / Europe) v roku 2013, hovorí, že zlé zaobchádzanie s deťmi je v európskych krajinách časté. Toto strohé konštatovanie vyvoláva na jednej strane pobúrenie, že vôbec nejaké dieťa v našom okolí môže trpieť z takéhoto dôvodu, na druhej strane otázku, čo to znamená „časté“. Použitie takéhoto výrazu bolo možné na základe viacročnej výskumnej práce a zbierania údajov odborníkov v jednotlivých členských štátoch WHO/Europe. Zistili, že prevalencia sexuálneho zneužívania je 9.6% (13.4% u dievčat and 5.7% u chlapcov), telesného týrania 22.9% a duševného týrania 29.1% bez signifikantného rozdielu pre pohlavia. Niekoľko štúdií sa venovalo aj zanedbávaniu detí a odhalilo, že jeho prevalencia je tiež vysoká – 16.3% pri fyzickom a 18.4% pri emocionálnom zanedbávaní. Autori publikácie sa domnievajú, že v Európe trpí až 18 miliónov detí na sexuálne, 44 miliónov na fyzické a 55 miliónov na mentálne zneužívanie. Európska správa vyzýva, aby sa v každej krajine analyzovali príčiny zlého zaobchádzania s deťmi a na základe toho vypracovali preventívne programy, aby k takýmto javom nedochádzalo. Je nutné, aby tieto javy vedeli rozpoznať lekári, učitelia, príbuzní, susedia, kamaráti.