Pracujeme pre zdravie

Health 2020 / Zdravie 2020

Nová zdravotná politika pre Európu z dielne Regionálneho úradu WHO pre Európu, ktorú prijali členské štáty európskeho regiónu WHO v septembri 2012, podčiarkuje, že jej hlavným cieľom je „výrazné zlepšenie zdravia a prosperity populácie, zníženie rozsahu nerovností v oblasti zdravia, posilnenie verejného zdravotníctva a zabezpečenie univerzálnych, spravodlivých, udržateľných a vysokokvalitných zdravotníckych systémov, v centre záujmu ktorých sú ľudia.“

 

Dokument za skladá z dvoch základných častí:

 

1. Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu / Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and well-being je rámcový dokument o novej európskej politike pre zdravie a obsahuje základné tézy, princípy a smerovanie modernej zdravotnej politiky.

 

2. Zdravie 2020: politický rámec a stratégia / Health 2020: policy framework and strategyje komplexným rozpracovaním politiky v troch hlavných oblastiach (politický záväzok, uplatňovanie stratégií založených na dôkazoch, posilňovanie efektívnej implementácie).

 

Súčasťou je aj glosár najdôležitejších termínov a definícií.

 

Všetky informácie o HEALTH 2020 nájdete na www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020.

 

Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu v slovenskom jazyku nájdete tu.