Pracujeme pre zdravie
22. máj

Medzinárodný deň biodiverzity

International Day of Biodiversity

Medzinárodný deň biodiverzity (International Day for biological diversity) je jedným z medzinárodných dní, ktoré vyhlásila OSN. V decembri 2000 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že pamätným dňom bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.

 

Hlavný impulz na prípravu medzinárodného dokumentu o problematike biodiverzity vyšiel zo Svetovej únie ochrany prírody (IUCN). Pripravila štúdiu zameranú na ochranu biologickej diverzity in-situ, pojednávajúcu zároveň o právach krajín, ktoré poskytujú biologické zdroje. Tieto by mali mať zabezpečený rovnocenný podiel na prínosoch, ktoré sú získavané z ich využívania. Štúdia bola predložená na posúdenie Riadiacej rade Programu OSN pre životné prostredie (UNEP – United Nations Environment Program), ktorá na jej základe na zasadaní v roku 1987 oficiálne uznala potrebu medzinárodne záväzného dohovoru a prevzala zodpovednosť za jeho prípravu. Rada ustanovila pracovnú skupinu expertov pre biodiverzitu, ktorá sa zišla po prvýkrát v roku 1988.

 

Jej nástupcom v procese prípravy Dohovoru o biologickej diverzite sa v roku 1991 stal osobitný Medzivládny výbor. Proces prípravných rokovaní bol ukončený 22. mája 1992 na osobitnej konferencii v Nairobi (Biodiversity Convention Final Act Conference), kde 101 zúčastnených krajín prijalo záverečný text Dohovoru o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity). Dohovor bol otvorený k podpisu na Konferencii OSN pre životné prostredie a rozvoj (UNCED ´92 – United Nations Conference on Environment and Development), ktorá sa konala v Rio de Janeiro v júni 1992 a už počas konferencie ho podpísalo 156 krajín a Európska únia.

 

Na medzinárodnej úrovni Dohovor nadobudol účinnosť 29. decembra 1993, 90 dní potom, ako bol ratifikovaný tridsiatou krajinou. Tento deň vyhlásilo 49. zasadnie Valného zhromaždenia OSN v roku 1994 za Medzinárodný deň biodiverzity.

 

Na medzinárodnej úrovni Dohovor nadobudol účinnosť 29. decembra 1993, 90 dní potom, ako bol ratifikovaný tridsiatou krajinou. Tento deň vyhlásilo 49. zasadutnie Valného zhromaždenia OSN v roku 1994 za Medzinárodný deň biodiverzity.

Heslo
Biodiverzita v centre záujmu; Trvalá udržateľnosť pre ľudí a ich život
Mainstreaming Biodiversity; Sustaining People and their Livelihoods
Heslo
Biodiverzita a udržateľný rozvoj
Biodiversity for Sustainable Development
Heslo
Ostrovná biodiverzita
Island Biodiversity
Heslo
Voda a biodiverzita
Water and Biodiversity
Heslo
Biodiverzita lesa
Forest Biodiversity
Heslo
Biodiverzita, rozvoj a odstránenie chudoby
Biodiversity, Development and Poverty Alleviaton