Pracujeme pre zdravie
25. - 30. apríl

Svetový a európsky imunizačný týždeň

World and European Immunization Week
vyhlasuje WHO
Heslo
Vyplňme medzeru v imunizácii
Close the immunization gap

Svetový imunizačný týždeň sa bude konať v dňoch 24. – 30. apríla 2015

Tohtoročná kampaň je zameraná na vyplnenie medzery v imunizácii a dosiahnutie rovnosti v úrovni zaočkovanosti, ako je to načrtnuté v Globálnom vakcinačnom akčnom pláne (Global Vaccine Action Plan 2011-2020).

 

Cieľom akčného plánu je:

  • posilniť rutinnú imunizáciu, aby boli splnené ciele zaočkovanosti
  • urýchliť kontrolu chorôb preventabilných očkovaním, pričom eradikácia detskej obrny je prvým míľnikom
  • zaviesť nové a vylepšené vakcíny
  • stimulovať výskum a vývoj pre nové generácie vakcín a technológií

Európsky imunizačný týždeň sa bude konať v dňoch 20. – 25. apríla 2015

V roku 2015 si pripomíname 10. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW). EIW sa zameriava na potrebu obnovenia záväzku zabezpečiť imunizáciu na politickej, odbornej i osobnej úrovni. Aktivity sa zamerajú na oslavu dosiahnutého pokroku, najmä eliminácie osýpok a rubeoly, udržania regiónu bez výskytu detskej obrny a zavedenia nových vakcín. Zameriava sa tiež na to, aké opatrenia treba okamžite prijať, aby boli dosiahnuté ciele Európskeho vakcinačného akčného plánu pre r. 2015-2020.

 

Viac na www.eiw.euro.who.int/

 

Slovenský sprievodca očkovaním oslavuje 5 rokov

 

O aktivitách pri príležitosti imunizačného týždňa na Slovensku sa informujte na Úrade verejného zdravotníctva SR, www.uvzsr.sk

Heslo
Predchádzať. Ochraňovať. Očkovať.
Prevent. Protect. Immunize.

Heslo Predchádzať. Ochraňovať. Očkovať. ostáva naďalej hlavným motívom imunizačného týždňa.

 

Svetový imunizačný týždeň sa bude konať v dňoch 24. – 30. apríla 2014

Témou Svetového imunizačnéhé týždňa je: Are you up-to-date? – Máte aktuálne informácie?

www.who.int/campaigns/immunization-week/2014/event/en/index.html

 

Európsky imunizačný týždeň sa bude konať v dňoch 22. – 26. apríla 2014

Témou Európskeho imunizačného týždňa je: Immunization for life – Očkovanie pre život

www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2014/04/european-immunization-week

 

Vyhlásenie dánskej princeznej Mary, patrónky Regionálneho úradu WHO pre Európu

 

Stanovisko Kancelárie WHO na Slovensku k súčasnej situácii v oblasti povinného očkovania

 

Hlavným organizátorom imunizačného týždňa na Slovensku je Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Pozvánka na tlačovú besedu

Heslo
Predchádzať. Ochraňovať. Očkovať.
Prevent. Protect. Immunize.

Očkovanie je jedným za navýznamnejších objavov v histórii medicíny a zároveň najefektívnejší spôsob predchádzania infekciám a chorobám, proti ktorým existujú účinné očkovacie látky. Preto Regionálny úrad WHO pre Európu organizuje každý rok kampaň o význame a dôležitosti očkovania prostredníctvom “Európskeho imunizačného týždňa (EIW – European Immunization Week)”, do ktorého sa zapája čím ďalej tým viac krajín vrátane Slovenska (v roku 2010 to bolo 47 krajín).

 

V dôsledku priaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním sa mnoho ľudí domnieva, že ak sa ochorenie v krajine nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. WHO trvá na názore, že pokým ochorenie nie je celosvetovo vykorenené (eradikované – čo znamená, že sa v časovom období stanovenom WHO nevyskytne žiadne nové aktívne ochorenie daného druhu), pri súčasnej masívnej migrácii obyvateľstva nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do ktorejkoľvek krajiny vylúčené. Nezaočkovaní jedinci sú potenciálnym zdrojom ochorenia a šírenia nákazy, ktoré môže nadobudnúť epidemické rozmery. Prenosné ochorenia nepoznajú hranice a preto je potrebný spoločný postup krajín v riešení spoločných hrozieb. Téma tohtoročného Európskeho imunizačného týždňa „Spoločné riešenia pre spoločne problémy“ zdôrazňuje význam spolupráce a zdieľania skúseností pri predchádzaní infekčným ochoreniam.

 

Svetový imunizačný týždeň sa bude konať v dňoch 24. – 30. apríla 2013

www.who.int/mediacentre/events/annual/immunization_week/en/

 

Európsky imunizačný týždeň sa bude konať v dňoch 20. – 27. apríla 2013

www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/european-immunization-week/european-immunization-week-2013

 

Na Slovensku je hlavným organizátorom Úrad verejného zdravotníctva SR.