Pracujeme pre zdravie
31. máj

Svetový deň bez tabaku

World No Tobacco Day
vyhlasuje WHO

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. marca Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day – WNTD), ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia.

 

V roku 2003 prijala WHO Rámcový dohovor na kontrolu tabaku. Je to medzinárodný dohovor zameraný na komplexný boj proti užívaniu tabakových výrobkov. V súčasnosti má 168 účastníckych strán (štátov) vrátane Slovenska.

 

Viac na www.who.int/fctc

Heslo
Tabak – hrozba pre rozvoj
Tobacco – a threat to development

Cieľom tohtoročnej kampane je zdôrazniť negatívny dopad užívania tabakových výrobkov na zdravie a tým aj na ekonomiku a trvalý rozvoj, poukázať na potrebu neustálej informovanosti verejnosti o zhubných účinkoch fajčenia na telesné aj duševné zdravie a vyzvať vlády, aby naďalej prijímali účinné opatrenia na zníženie ponuky a dopytu po všetkých formách cigariet a iných produktov určených na fajčenie, či už sú s obsahom nikotínu alebo bez neho.

Viac na http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/en/ a http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco

Heslo
Get ready for plain packaging

Svetový deň bez tabaku 2016: Pripravme sa na jednotné obaly

31. mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku, ktorého zámerom je upozorňovať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a obhajovať efektívne politiky na zníženie spotreby tabaku. Tento rok SZO a sekretariát Rámcového dohovoru SZO o kontrole tabaku (WHO Framework Convention on Tobacco Control) vyzývajú krajiny, aby sa pripravili na jednotné (štandardizované) obaly tabakových výrobkov. Jednotné balenia sú dôležitým opatrením na znižovanie dopytu, znižujú atraktivitu tabakových výrobkov, obmedzujú používanie obalov tabakových výrobkov na reklamu a propagáciu tabaku, obmedzujú zavádzajúce balenie a označovanie a zvyšujú účinnosť zdravotných varovaní. Jednotné balenie tabakových výrobkov sa týka opatrení, ktoré obmedzujú alebo zakazujú používanie loga, farieb, obrázkov značiek alebo propagačných informácií na obaloch inak ako v štandardnej farbe a štýle písma. Jednotné balenie vychádza z ďalších opatrení ako súčasť komplexného prístupu ku kontrole tabaku.

 

Fakty o jednotnom balení:

 

* V decembri 2012 sa Austrália stala prvou krajinou, ktorá zaviedla jednotné obaly.

* V roku 2015, Írsko, Veľká Británia a Francúzsko prijali zákony na zavedenie jednotných obalov od mája 2016.

* Mnohé krajiny sú v pokročilom štádiu zvažovania prijatia zákonov na zavedenie jednotných obalov.

 

Svetový deň bez tabaku 2016 si kladie za cieľ:

* Vyzdvihnúť úlohu jednotného obalu ako súčasti komplexného, multirezortného prístupu ku kontrole tabaku.

* Uľahčiť rozvoj politík členských štátov a globalizáciu jednotných obalov tým, že poskytuje poučné, spoľahlivé a presvedčivé informácie.

* Vyzvať členské štáty, aby posilnili opatrenia, týkajúce sa balenia a označovania tabakových výrobkov a obmedzenia reklamy, propagácie a sponzorstva tým, že pracujú na postupnom zavedení jednotných obalov.

* Podporiť členské štáty a občiansku verejnosť v boji proti nežiaducemu ovplyvňovaniu politických procesov, vedúcich k prijatiu zákonov zavádzajúcich jednotné balenie, zo strany tabakového priemyslu.

 

 

Viac na stránkach WHO tu a tu

 

V Európe pokračuje aj kampaň Ex-Fajčiari sú nezastaviteľní

 

SvetovyDenBezTabaku_Instagram

 

 

SvetovyDenBezTabaku_Twitter

 

 

 

Heslo
Zastavme nezákonné obchodovanie s tabakovými výrobkami

Svetový deň bez tabaku 2015 vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri zastavení nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami je významným globálnym problémom, z pohľadu zdravia, práva, ekonomiky, vlády a korupcie. Každá desiata cigareta spotrebovaná vo svete je podľa štúdií predmetom nezákonného obchodovania. Európska komisia odhaduje, že straty na colných a daňových príjmoch pre EÚ a jej členské štáty v dôsledku nezákonného obchodovania s cigaretami činia ročne viac ako 10 mld. Eur. Nezákonný obchod nie je len problémom krajín s vysokými príjmami, takmer všetky krajiny na celom svete sú predmetom nezákonného obchodu v tej či onej podobe. V reakcii na túto hrozbu medzinárodné spoločenstvo prerokovalo a prijalo v novembri 2012 Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, prvý protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC).

 

Viac na www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2015/event/en/

 

Ocenenie slovenského odborníka Cenou WHO pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku 2015

 

Kancelária WHO na Slovensku je od partnerom Kampane Európskej únie Ex-fajčiari sú nezastaviteľní

 

Ex-fajciari su nezastavitelni_logo
Heslo
Zvyšovať dane z tabaku znamená znižovať chorobnosť a úmrtnosť
Raise tobacco tax, lower death and disease
Heslo
Tvrdé zasahovanie tabakového priemyslu
Tobacco Industry Interference
Heslo
Cielený marketing tabakového priemyslu na ženy
Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women
Heslo
Mládež bez tabaku
Tobacco-free Youth
Heslo
Mládež bez tabaku
Smoke-free environment
Heslo
Tabak: Smrteľný v každej podobe
Tobacco: Deadly in any form or disguise
Heslo
Zdravotníci a kontrola tabaku
Zdravotníci a kontrola tabaku
Heslo
Tabak a chudoba
Tobacco and Poverty