Pracujeme pre zdravie
28. apríl

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

World Day for Safety and Health at Work

28. apríl je každoročne Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od roku 2003 Medzinárodná organizácia práce (ILO) oslavuje tento svetový deň, pričom poukazuje na prevenciu úrazov a chorôb pri práci prostredníctvom sociálneho dialógu a tripartity.

Heslo
Optimalizujte zber a využitie údajov o zdraví pri práci: Prispejte k plneniu Agendy 2030, 8. trvalo udražeteľného cieľa
OPTIMIZE THE COLLECTION AND USE OF OSH DATA: A contribution to the implementation of Sustainable Development Goal 8
Heslo
Stres na pracovisku. Celospoločenská výzva.
Workplace stress. A collective challenge.
Heslo
Pridajte sa k budovaniu systému prevencie bezpečnosti pri práci
Join in building a culture for prevention on occupational safety and health
Heslo
Bezpečnosť a zdravie pri používaní chemikálií pri práci
Safety and health in the use of chemicals at work
Heslo
Aby sa dôstojná práca stala realitou
Making Decent Work a Reality
Heslo
Vznikajúce riziká a nové trendy v oblasti prevencie v meniacom sa svete práce
Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of work