Pracujeme pre zdravie
7. apríl

Svetový deň zdravia

World Health Day
vyhlasuje WHO

V roku 1945 na Konferencii OSN o medzinárodnej organizácii jednohlasne schválili jej účastníci návrh Brazílie a Číny, aby sa vytvorila nezávislá medzinárodná zdravotnícka organizácia v rámci OSN. O rok neskôr v roku 1946 v New Yorku signovalo 61 štátov z celého sveta Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Československá republika patrila medzi tieto krajiny. Ústava nadobudla platnosť 7. apríla 1948, keď 26 zo 61 štátov, ktorí ju podpísali, ratifikovali svoj podpis a uložili oficiálne ratifikačné listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov. Tento dátum – 7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia.

 

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť.

Heslo
Depresia: Hovorme o nej.
Depression: Let’s talk.

Poster_01

 

 

 

 

 

 

 

Depresia je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne a je zároveň ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017. Heslo „Depresia – hovorme o nej“ poukazuje na fakt, že je liečiteľná a aj napriek tomu stále 50 % všetkých prípadov je nepodchytených. Vysoké osobné, sociálne a ekonomické výdavky a veľké množstvo ľudí, ktorí zatiaľ nie sú liečení, a to aj napriek dostupnosti lacnej a efektívnej starostlivosti iba zdôrazňujú dôležitosť venovania sa a prekonania tejto výzvy.

 

  • Depresia nie je zriedkavá mentálna porucha. Globálne sa odhaduje, že okolo 350 miliónov ľudí rôznych vekových kategórií trpí depresiami.
  • Depresia patrí medzi najčastejšie zdravotné postihnutia vo svete, a výraznou mierou prispieva k celkovej chorobnej záťaži ľudstva.
  • Depresia častejšie postihuje ženy.
  • Mnoho prípadov neliečenej depresie vyústi do samovraždy.
  • Existujú efektívne možnosti diagnostiky a liečby depresie.

 

Viac informácií na

 

http://who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

 

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/world-health-day-2017-depression-lets-talk-announcement

 

Liga za duševné zdravie

 

Spoluprácu Slovenska a WHO v oblasti duševného zdravia zabezpečujú odborníci menovaní MZ SR:

Doc. MUDr. Ivan Dóci
Doc. MUDr. Ján Šuba

Heslo
Porazme cukrovku
Beat diabetes

Európsky región WHO má aj vlastné heslo:

Buďme aktívni – jedzme zdravo – riaďme sa radami lekárov

Be active – Eat healthy – Follow medical advice

 

Vo svete žije asi 422 miliónov ľudí s cukrovkou (diabetes mellitus). Ich počet sa pri súčasnom trende do roku 2040 zdvojnásobí. V roku 2012 na cukrovku zomrelo 1,5 milióna ľudí, ďalšie milióny trpia a zomierajú na komplikácie tohto ochorenia. Do roku 2030 sa stane 7. najčastejšou príčinou smrti vo svete.

 

Incidencia aj prevalencia cukrovky stúpa vo všetkých vekových kategóriách, pričom v niektorých členských štátoch postihuje už teraz 10 až 15% populácie. Rastúci počet prípadov má na svedomí najmä častejší výskyt nadváhy a obezity, nezdravá strava, nedostatok fyzickej aktivity a socioekonomické znevýhodnenie. Cukrovka nepredstavuje problém len pre tých, ktorí trpia na toto ochorením, ale predstavuje tiež záťaž v podobe vysokých výdavkov na zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie dlhodobo chorých a invalidizovaných.

 

O cukrovke

 

Štatistika v Európe

• Diabetes postihuje 64 miliónov ľudí, z toho 33 miliónov žien a 31 miliónov mužov starších ako 18 rokov.
• Podiel dospelých s diabetom pohybuje v rozmedzí od 5,2% do 13,3% populácie u mužov a 3,3% až 14,2% populácie u žien.
• Prevalencia diabetu v rokoch 1980 až 2014 stúpla o 2%, z 5,3% na 7,3% populácie (vo veku nad 18 rokov).
• Diabetes si ročne vyžiada desiatky tisícov životov, ale tomuto potenciálne smrteľnému ochoreniu možno predchádzať – odhady naznačujú, že až v 20% prípadov diabetu 2. typu sa ochoreniu dá predísť.
• Odhady Medzinárodnej federácie diabetu naznačujú, že diabetes bol zodpovedný za 9% z celkových výdavkov na zdravotníctvo v Európe v roku 2015, čo zodpovedá US $156 mld.

 

Na Slovensku dnes žije približne 400.000 diabetikov, 100.000 ľudí o svojej chorobe nevie. Diabetes 1. typu má asi 30 000 ľudí, pričom ročne pribudne do 1 800 nových pacientov s diabetom 1. Typu. Ten je charakteristický najmä pre deti a mladších pacientov.

 

Rizikové faktory
Štúdie zaoberajúce sa epidémiou diabetu naznačujú, že neovplyvniteľné rizikové faktory, ako napríklad starnutie populácie a dlhšie prežívanie, vysvetľujú len zhruba 20% nárastu  v prevalencii. Tento nárast je spôsobený predovšetkým zvýšeným výskytom ovplyvniteľných rizikových faktorov, vrátane nadváhy a obezity, nezdravej stravy a nedostatku telesnej aktivity a sociálno-ekonomického znevýhodnenia. Vysoké BMI (Body mass index) bolo podľa odhadov zodpovedné za 17% všetkých úmrtí v dôsledku diabetu v roku 2012. V Európskom regióne je prevalencia nadváhy u dospelých starších ako 18 rokov takmer 63% u mužov a 55% u žien. Dospelí s diabetom majú 2-3 krát vyšší výskyt kardiovaskulárnych ochorení v porovnaní s dospelými bez diabetu.

 

Prevencia

Jediný zaručený spôsob, ako dostať epidémiu diabetu pod kontrolu, je zabrániť vzniku tohto ochorenia, čo sa dá vo veľkej väčšine prípadov diabetu 2. typu. Mnohé zo zdravotných rizík spojených s rastúcou telesnou hmotnosťou, a tým aj so zvýšeným rizikom diabetu, sa objavujú už u detí a mladých ľudí. Jednoduché zmeny životného štýlu sú preukázateľne účinné pri prevencii alebo oddialení nástupu diabetu.

Predchádzať vzniku diabetu 2. typu a jeho komplikáciám môžu ľudia všetkých vekových kategórií:
• dosiahnutím a udržovaním zdravej telesnej hmotnosti;
• fyzickou aktivitou – minimálne 30 minút pravidelnej, stredne intenzívnej aktivity počas väčšiny dní, a zvýšená aktivita, ak je potrebná pre reguláciu hmotnosti;
• zdravou stravou, zahŕňajúcou 3-5 porcií ovocia a zeleniny denne, s obmedzením príjmu cukru a nasýtených tukov; a
• vyvarovaním sa užívania tabaku – fajčenie zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení.

 

Verejný i súkromný sektor hrajú dôležitú úlohu

… prostredníctvom rozvoja a implementácie politík a programov na zvýšenie vedomostí o výskyte a následkoch diabetu, podporou a poskytovaním lepších príležitostí pre fyzickú aktivitu, zlepšením dostupnosti a prístupnosti zdravých potravín a zároveň tým, že sa vhodnou reguláciou obmedzí konzumácia nezdravých potravín alebo sa stane menej atraktívnou.  Stanovenie obsahu tuku, cukru a soli v potravinách a hotových jedlách, zvýšenie cien nezdravých potravín alebo použitie obchodných opatrení na zníženie ich dostupnosti, štátne dotácie na produkciu a predaj zdraviu prospešných potravín a jedál – to sú len niektoré nástroje, ktoré môžu ľuďom pomôcť stravovať sa zdravšie. Ruka v ruke s tým musí ísť osveta a vzdelávanie, pričom najdôležitejšia cieľová skupina sú deti a mládež.

 

WHO považuje diabetes za jednu z epidémií 21. storočia

Vzhľadom k tomu, že štyri hlavné skupiny neprenosných ochorení v Európe, na ktoré trpí a zomiera väčšina Európanov (diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina a chronické respiračné ochorenia), majú spoločné ovplyvniteľné rizikové faktory, WHO podčiarkuje, že cieleným potláčaním týchto rizikových faktorov sa nielen oddiali vznik týchto ochorení, ale sa zredukuje ich výskyt aj v absolútnom počte. Cieľom populačnej prevencie však nie je len riešiť tieto rizikové faktory v rámci sektoru zdravotníctva, ale aj formovať celospoločenské prostredie, v ktorom ľudia žijú, pracujú, študujú a trávia voľný čas tak, aby pre nich boli zdravé alternatívy prístupné a ľahko uskutočniteľné. Žiadna izolovaná politika alebo intervencia zameraná na jednotlivca a na jeho ochorenie nemôže dosiahnuť, aby sa dosiahla populačná zmena. Na to je potrebný celospoločenský konsenzus a spolupráca všetkých rezortov a sektorov.

 

Globálna správa o diabete je vydaná pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2016.

Prináša svetové štatistiky, ale aj profily jednotlivých členských štátov WHO vrátane Slovenska.  Popisuje záťaž a dôsledky diabetu a zároveň obhajuje potrebu silnejších systémov zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečil väčší dohľad, lepšia prevencia a efektívnejší manažment tohto závažného ochorenia. Jej plne znenie je k dispozícii na http://www.who.int/diabetes/global-report/en/

 

Heslo
Bezpečné potraviny od farmy až po tanier
From farm to plate make the food safe

Nebezpečné potraviny zapríčiňujú až dva milióny úmrtí ročne. Je medzi nimi veľa úmrtí detí. Potraviny obsahujúce zdraviu škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky vedú k viac než dvesto rôznych ochoreniam, od hnačiek cez zápaly až po rakovinu.

 

plagat

 

Sledujte nas na Twitteri a Facebooku

 

Bezpečnosť potravín je neustále vystavená novým hrozbám. Zmeny vo výrobe, distribúcii alebo spracovaní potravinových surovín a príprave jedál spolu so zmenami v životnom prostredí – to všetko je spojené s rizikom objavenia sa choroboplodných mikroorganizmov alebo iných škodlivín. Na bezpečnosť potravín môže mať negatívny vplyv aj rastúce cestovanie a obchod, prostredníctvom ktorých sa kontaminované potraviny môžu rýchlo medzinárodne šíriť.

 

Produkcia a distribúcia potravín sa čím ďalej tým viac globalizuje. To vyžaduje zvýšenie ostražitosti a posilnenie systémov kontroly bezpečnosti potravín tak, aby sa maximálne zabezpečila ochrana verejného zdravia a predchádzalo sa zbytočným ochoreniam, prípadne úmrtiam z nebezpečných látok v nich.

 

Preto sa Svetová zdravotnícka organizácia rozhodla venovať svetový deň zdravia v roku 2015 téme bezpečnosti potraviny. Cieľom je podporiť úsilie na zlepšenie bezpečnosti potravín. Pod heslom„Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“ vyzýva na jednej strane štáty, aby posilňovali systémy ochrany a varovania pred nebezpečnými zložkami v potravinách alebo hotových jedlách, na druhej strane ponúka širokú škálu pomôcok a nástrojov aj pre laickú verejnosť, aby sa ľudia aj sami dokázali chrániť pred nákazami z jedla.

 

www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/en/

www.euro.who.int/en/about-us/whd/world-health-day-2015

 


 

Kancelária WHO na Slovensku pripravila slovenskú verziu hlavného propagačného videa a edukačného plagátu z originálnych materiálov WHO. Oba produkty sú voľne šíriteľné, ale nesmú byť predmetom komerčného zneužitia.

 

Plagát Päť zásad k bezpečnejším potravinám

 

Video Päť zásad k bezpečnejším potravinám

 


 

Kancelária WHO na Slovensku sa aj tento rok stala partnerom súťaže Zdravo ži hravo, ktorý je spojením vzdelávania, kreativity a zábavy.

 

Viac informácií o projekte a jeho výsledkoch

 

Odborná porota udelila prvú cenu ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov – trieda 5.A, Čordákova 50 Košice za video Inšpektorky

 

Ďalšie videá

Heslo
Choroby prenášané vektormi
Vector-borne diseases
Téma
Malý živočích, veľká hrozba. Naučme sa chrániť.
Small creature, big threat. Find out how to protect.
Heslo
Vysoký krvný tlak (hypertenzia)
High blood pressure (hypertension)

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) zvyšuje riziko rozvoja srdcocievnych ochorení vrátane infarktu myokardu, porúch srdcového rytmu, mozgových príhod, zlyhania obličiek, ale aj slepoty. 13% všetkých úmrtí ide na vrub vysokého krvného tlaku. Jeden z troch dospelých ľudí na svete má podľa štatistík krvný tlak zvýšený. Veľmi veľa ľudí však ani nevie, aký ma krvný tlak, ani aký je normálny (optimálny) krvný tlak (120/80 mmHg).

 

A pritom táto porucha sa dá veľmi dobre diagnostikovať a liečiť. A hlavne, dá sa jej do značnej miery predchádzať prevenciou a zdravým životným štýlom. Cieľom tohtoročného svetového dňa zdravia je zvýšiť informovanosť a vedomosti o vysokom krvnom tlaku a o tom, ako mu predchádzať respektíve ako ho správne manažovať.

 

Podujatia spoluorganizované Kanceláriou WHO na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa zdravia:

 

Dni srdca

 

Tlačová beseda ku Svetovému dňu

 

Súťaž Vyzvi srdce k pohybu – 2013

 

Jablonická desiatka – Memoriál Felixa Rímeša

Heslo
Starnutie a zdravie
Ageing and Health

V priebehu niekoľkých posledných desaťročí sa priemerná dĺžka života vo všetkých štátoch sveta výrazne zvýšila. Čoskoro bude viac starších ľudí než detí. Aj keď sa v súvislosti s týmito demografickými zmenami zvyčajne hovorí viac o problémoch, predstavujú aj pozitívne výzvy a príležitosti. Využiť zmysluplne potenciál starších ľudí je úlohou každej spoločnosti. Preto sa intenzívne hovorí o zdravom, aktívnom a dôstojnom starnutí. Je to aj témou Svetového dňa zdravia.

 

Viac na:

www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Life-stages/healthy-ageing

www.euro.who.int/en/who-we-are/whd/world-health-day-2013

 

Podujatia realizované v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku na podporu Svetového dňa zdravia:

Heslo
Antibiotická rezistencia: Ak nezasiahneme dnes, zajtra nebude čím liečiť
Antibiotic resistance: No action today, no cure tomorrow

Žijeme v ére dostupnosti „zázračných liekov“, ktorými sa dajú liečiť a vyliečiť ochorenia, na ktoré pred pár desiatkami rokov ľudia umierali.

 

V súvislosti so Svetovým dňom zdravia 2011 rozbehla WHO kampaň na zachovanie dostupnosti a účinnosti týchto liekov pre budúce generácie. Týka sa to najmä antibiotík, kde sú veľké obavy, že vzhľadom na narastajúcu rezistenciu mikroorganizmov spôsobujúcich početné ochorenia ich nebude možné na ich liečbu účinne používať. Okrem rizika vzniku závažných komplikácií u jednotlivcov sa tým spomalí aj celosvetový boj proti infekčným ochoreniam. Nezanedbateľným faktom je aj to, že farmaceutické firmy sa v ostatných rokoch orientovali na vývoj nových antibiotík len málo a tak nahradiť tie súčasné ani nebude veľmi čím.

 

Na zdôraznenie všetkých problémov vyplývajúcich z neuváženého užívania antibiotík sa budú v krajinách konať informačné, vzdelávacie a propagačné aktivity, aby si odborná aj laická verejnosť uvedomila vážnosť situácie a začali sa voči antibiotikám správať zodpovedne: predpisovať ich len tam, kde je to medicínsky odôvodnené a užívať ich podľa predpísaných dávok a času.

 

Akčný plán stratégie antimikrobiálnej rezistencie

 

Pozvánka na TK na MZ SR

 

Pozvánka na TK na SlLK

 

Prezentácie z TK na MZ SR:

Dôležité stránky a materiály o antibiotikách:

Podujatia realizované v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku na podporu Svetového dňa zdravia:

Heslo
Staňte sa súčasťou globálneho hnutia za zdravšie mestá
Be part of a global movement to make cities healthier

Urbanizácia: výzva pre verejné zdravotníctvo / Championing urban health

 

Kampaň: 1000 miest, 1000 životov – 1000 cities, 1000 lives

 

Pozvánka na tlačovú konferenciu

 

Informácia

 

Život seniorov v meste

Heslo
Zdravotnícke zariadenia v krízových situáciách
Health facilities in emergencies
Heslo
Ochrana zdravia pred klimatickými zmenami
Protect health from climate change
Heslo
Investícia do zdravia znamená bezpečnejšiu budúcnosť
Invest in health, build a safer future
Heslo
Chceme pracovať pre zdravie
Working together for Health
Heslo
Dajme šancu každej matke, každému dieťaťu
Make every mother and child count