Pracujeme pre zdravie

Strategické ciele WHO

  • Zníženie chorobnosti, úmrtnosti a poškodenia zdravia najmä so zreteľom na chudobné a marginalizované obyvateľstvo
  • Podpora zdravého životného štýlu a redukcia rizikových faktorov pre zdravie
  • Rozvoj zdravotníckych systémov, ktoré zabezpečujú rovnakú dostupnosť služieb pre všetkých, reagujú na meniace sa potreby ľudí, sú efektívne / finančne únosné pre poskytovateľov aj pre pacientov
  • Vytváranie inštitucionálneho rámca pre zdravotníctvo, ktorý zahŕňa ekonomický, sociálny, environmentálny a iný rozmer